فهرست بستن

برنامه عملیاتی گروه آمادگی دفاعی سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه عملیاتی گروه آمادگی دفاعی سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ارائه می گردد ، شایسته است سرگروههای مناطق و نواحی استان نسبت به ارسال برنامه عملیاتی خود تا پایان مهر ماه به ایمیل ۱۳۹۶sb.ad@chmail.ir اقدام نمایند.