فهرست بستن

مقاله

مقاله میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از دیدگاه مدیران مدارس

مقاله رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

مقاله شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های نقش ذی نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش

مقاله الگوهای راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی

مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک